ALGEMENE  VERKOOP VOORWAARDEN - Pet's World – HERSELT (RAMSEL)

Juridische informatie :


Pet's World Bv

Westmeerbeeksesteenweg 114

2230 Ramsel

België

Btw nr : BE0730855309


Artikel   1.

Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Pet's World. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

Artikel   2.

Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Pet's World.

In geval van annulering is er door de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling

Artikel   3.

De leveringstermijnen en leveringstijdstippen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst..

Goederen worden door Pet's World bij de klant geleverd.
Bestellingen met een waarde lager dan € 230 worden niet geleverd.

Bij bestellingen tussen € 230 en € 300 wordt er € 20 aangerekend.
De levering is gratis wanneer de bestelling een waarde heeft vanaf € 300.
 
De bovenvermelde waarden zijn inclusief Btw.

Artikel   4.

Naast de leveringskosten voorzien in artikel 3 worden er voor spoedbestellingen extra kost aangerekend van € 0,3460 per kilometer.

Deze extra kost wordt ook aan de klant aangerekend wanneer hij voldoet aan de voorwaarden voor een gratis levering.

Indien noodzakelijk kan Pet's World beroep doen op een koeriersbedrijf om de levering te laten uitvoeren.

In dat geval draagt de klant 40% van de door het koeriersbedrijf aangerekende kosten.

Artikel   5.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Wanneer goederen niet op voorraad zijn, kan dit niet verhaald worden op Pet's World.

Artikel   6.

De klant hoort de diepgevroren goederen en de andere goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Beschadigde goederen worden enkel teruggenomen wanneer de schade door de klant wordt vastgesteld en gemeld aan de leverancier op het moment van de levering.

Na de levering is dit enkel mogelijk wanneer de klacht per aangetekend schrijven wordt geformuleerd binnen een periode van 5 dagen te rekenen vanaf de datum van de levering.

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling ervan worden gemeld per aangetekend schrijven.

De geleverde goederen blijven eigendom van Pet's World tot bij de volledige en effectieve betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten.   

 Het risico gaat over op het moment waarop de goederen de magazijnen van Pet's World verlaten.

Artikel   7.

De betaling gebeurt bij levering cash. Indien deze betalingswijze niet mogelijk blijkt, wordt de factuur voldaan voor de 10e werkdag na de levering van de goederen.

Andere afwijkingen inzake betaling kunnen enkel mits gegronde aanvraag en mits goedkeuring van Pet's World.

Leveringen kunnen niet worden uitgevoerd indien alle voorgaande facturen niet effectief en volledig betaald zijn.

Artikel   8.

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 5% met een minimum van €50. De klant wordt hiervan per e-mail in kennis gesteld en lopende bestellingen of verder leveringen worden voorlopig opgeschort.

De vereffening van de factuur dient te gebeuren voor de 5e werkdag te rekenen vanaf de datum van de verzending van de e-mail.

Na een tweede aanmaning per aangetekend schrijven, die geldt als ingebrekestelling, wordt het totale bedrag op de factuur met een forfaitair schadebeding van 10% verhoogd en worden de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten, voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties,   bijkomend aangerekend   (9,5%). Lopende bestellingen of verdere leveringen worden definitief opgeschort. De vereffening van de factuur dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen   te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het aangetekend schrijven.

Artikel   9.

Alle prijzen die door Pet's World worden gebruikt, vermeld en gepubliceerd zijn exclusief BTW.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin Pet's World gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Deze algemene voorwaarden gaan in vanaf 1 januari 2018.